Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Zomer Expo 24 De Wereld van Mos

9 juni - 31 augustus

Welkom in de wereld van mos.

Met de serie “Mos portretten” maakt Marja van der Heiden (Den Haag, 1960) fotografische stillevens van mossen. Het zijn foto’s van de kleinste plantjes, waar overheen gewandeld wordt alsof het niets is. Marja haalt deze planten met een microscoop uit de anonimiteit.

WONDERBAARLIJKE MICROWERELD
Met deze tentoonstelling wil Marja de kijker verbinden met de natuur door hart en ogen te openen voor de schoonheid van mos. De verwondering is enorm als ze deze onder de microscoop bekijkt. Marja verdwaalt in magische beelden van nietige plantjes met huikjes, sporen en kapsels. Ze laat de kijker lachen om de curieuze vormen en fantaseren over de persoonlijkheden van de verschillende mossen. De expo op de Heerlijkheid Brederode toont esthetisch mooi werk waarbij de kijker uitgedaagd wordt om de schoonheid van het kleine te ontdekken.

MICROSCOPIE EN FOTOGRAFIE
Om de portretten van mossen te maken, neemt Marja de mossen mee naar binnen. Met een microscoop haalt ze beelden van mossen naar de oppervlakte die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Om te zorgen dat het mos een echt portret wordt, maakt ze gebruik van een warme lichtbron. Daardoor ontstaat een schilderachtig effect. Met fotografie vereeuwigt zij dit beeld.

BASIS VAN LEVEN
Marja vindt het belangrijk om de mossen te vereeuwigen, zodat niemand ze vergeet. Mossen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging, omdat ze – in tegenstelling tot andere planten – water met voedingstoffen opnemen met hun hele oppervlakte. Met de toenemende luchtvervuiling verdwijnen soorten en neemt het soortenrijkdom af. Er ontstaan steeds meer ‘epifytenwoestijnen’. Dat zijn gebieden waar mossen en vooral korstmossen vrijwel verdwenen zijn. Het werk van Marja is de spiegel die we nodig hebben, want mossen zijn de basis van leven. Ze leveren zuurstof en houden water vast, zorgen voor ontkieming van zaden en vruchten en bieden leefruimte aan vele kleine insecten. Met deze portretten legt Marja de alsmaar sneller verdwijnende wereld van mossen vast.

Marja van der Heiden (Den Haag, 1960)
De Pedagogische academie, Gerrit Rietveldacademie, Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en het winnen van de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst brachten Marja een leven als beeldend kunstenaar en leerkracht.
Haar kunstenaarschap is veelal geënt op natuur. De laatste 5 jaar heeft Marja een nieuw initiatief voor basisonderwijs meehelpen oprichten, waar onderwijs in de natuur een belangrijk onderdeel van was.
Sinds september 2023 is ze bezig met de IVN gidsopleiding (natuureducatie). De liefde voor mossen is daar ontstaan.


Welcome to the world of moss.

With the series “Moss portraits”, Marja van der Heiden (The Hague, 1960) makes photographic still lifes of mosses. They are photos of the smallest plants, which are walked over as if they were nothing. Marja removes these plants from anonymity with a microscope.

WONDERFUL MICROWORLD
With this exhibition, Marja wants to connect the viewer with nature by opening their hearts and eyes to the beauty of moss. The amazement is enormous when she looks at it under the microscope. Marja gets lost in magical images of tiny plants with hoods, spores and hairstyles. She makes the viewer laugh at the curious shapes and fantasize about the personalities of the different mosses. The exhibition at the Heerlijkheid Brederode shows aesthetically beautiful work in which the viewer is challenged to discover the beauty of the small.

MICROSCOPY AND PHOTOGRAPHY
To make the portraits of mosses, Marja takes the mosses indoors. With a microscope she brings images of mosses to the surface that are not visible to the naked eye. To ensure that the moss becomes a real portrait, she uses a warm light source. This creates a painterly effect. She immortalizes this image with photography.

BASIS OF LIFE
Marja thinks it is important to immortalize the mosses, so that no one forgets them. Mosses are sensitive to air pollution because – unlike other plants – they absorb water and nutrients with their entire surface area. With increasing air pollution, species are disappearing and species diversity is decreasing. More and more ‘epiphyte deserts’ are emerging. These are areas where mosses and especially lichens have virtually disappeared. Marja’s work is the mirror we need, because mosses are the basis of life. They supply oxygen and retain water, ensure germination of seeds and fruits and provide living space for many small insects. With these portraits, Marja captures the increasingly disappearing world of mosses.

Marja van der Heiden (The Hague, 1960)
The Pedagogical Academy, Gerrit Rietveld Academy, National Academy of Visual Arts and winning the Royal Subsidy for Painting brought Marja to a life as a visual artist and teacher.
Her artistry is often based on nature. Over the last 5 years, Marja has helped establish a new initiative for primary education, of which education in nature was an important part.
Since September 2023 she has been doing the IVN guide training (nature education). The love for mosses originated there.

Gegevens

Begin:
9 juni
Einde:
31 augustus
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Heerlijkheid Brederode
Velsenenderlaan 2
Santpoort Zuid, 2082 LA
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie