Ruïne van Brederode

Ontdek de  geschiedenis van het kasteel en de Heren van Brederode.

Algemene Voorwaarden

Inleiding
De Stichting Heerlijkheid Brederode zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de Ruïne van Brederode en de georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Stichting Heerlijkheid Brederode zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Stichting Heerlijkheid Brederode huurt de Ruïne van Brederode van Stichting Monumentenbezit.
In opdracht van Stichting Heerlijkheid Brederode dragen de beheerders zorg voor de openstelling, het dagelijks beheer en de exploitatie, samen met de vrijwillig medewerkers.

Stichting Heerlijkheid Brederode
handelend onder de naam Ruïne van Brederode
KvK-nummer: 57790736
Btw-identificatienummer: NL852737695B01

Artikel 1.2

Onder de Ruïne van Brederode wordt verstaan het gehele complex, zowel bebouwd als onbebouwd.

Bezoekadres: Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid, Nederland
Website: www.ruinevanbrederode.nl
E-mailadres: info@ruinevanbrederode.nl

Toezichthoudende autoriteit:
Gemeente Velsen
Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden E-mail: info@velsen.nl
Telefoonnummer: +31(0)255567200 of 14 0255 Website: www.velsen.nl

Artikel 1.3

Onder ‘bezoeker’ en ‘consument’ wordt verstaan een ieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Stichting Heerlijkheid Brederode, een overeenkomst sluit met als doel de Ruïne van Brederode te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4

Deze Algemene Voorwaarden Bezoekers zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Heerlijkheid Brederode en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van locatieverhuur en horecacatering.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Toepasselijkheid

Artikel 2.1 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Heerlijkheid Brederode en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stichting Heerlijkheid Brederode en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. De verkoop van e-tickets voor toegang tot de Ruïne van Brederode verloopt via CURO payments. Klik hier voor Algemene Voorwaarden CURO. Stichting Heerlijkheid Brederode ontvangt geen persoonsgegevens, tenzij de consument de nieuwsbrief van de Ruïne van Brederode wil ontvangen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het sturen van de nieuwsbrief. Hiervoor kan op elk moment ook weer afgemeld worden, waarna de gegevens direct uit het bestand worden verwijderd.

Het aanbod

Artikel 2.2 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Stichting Heerlijkheid Brederode voor de Ruïne van Brederode gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stichting Heerlijkheid Brederode niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

Artikel 2.3 

 1. De overeenkomst komt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Heerlijkheid Brederode onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stichting Heerlijkheid Brederode passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Stichting Heerlijkheid Brederode daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Stichting Heerlijkheid Brederode zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument wijzen op de algemene voorwaarden.

Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 2.4 

De aanschaf van digitale entreebewijzen vallen onder de uitsluiting van het herroepingsrecht: overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

De prijs

Artikel 2.5

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 2.6 Nakoming overeenkomst
Stichting Heerlijkheid Brederode staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 2.7 Levering en uitvoering

 1. Stichting Heerlijkheid Brederode zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 2.8 Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen direct te worden voldaan
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting Heerlijkheid Brederode te melden.

Artikel 2.9

Stichting Heerlijkheid Brederode aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door de Ruïne van Brederode zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat op de Ruïne van Brederode aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Stichting Heerlijkheid Brederode is verspreid. Stichting Heerlijkheid Brederode is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.10

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan beheerder en medewerkers van de Ruïne van Brederode.

Artikel 2.11

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

Artikel 2.12

De potentiële bezoeker kan de toegang tot de Ruïne van Brederode worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via de Ruïne van Brederode of namens de Ruïne van Brederode een bevoegd verklaarde instantie.

Verblijf op de Ruïne van Brederode

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf op de Ruïne van Brederode dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door de beheerders of vrijwillig medewerkers van Stichting Heerlijkheid Brederode op de Ruïne van Brederode gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van de Ruïne van Brederode de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de Ruïne van Brederode worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of gedragen; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om op de Ruïne van Brederode:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast.
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij het een aangelijnde hond betreft;
 5. te roken, anders dan aan de daarvoor bestemde rooktafel in de Theetuin;
 6. zonder overleg zelf meegebrachte etenswaren en consumpties te nuttigen;
 7. zonder toestemming te picknicken op het terrein;
 8. naar het oordeel van de medewerkers gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen;
 9. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan.

Artikel 3.4

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan de beheerder van de Ruïne van Brederode, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

Artikel 3.5

Anders dan met voorafgaande toestemming van de beheerder is het de bezoeker verboden om fotoshoots, video-, drone- en filmreportages te maken. Hieronder vallen ook het maken van bruidsreportages en familiefoto’s voor een speciale gelegenheid. Voor afspraken hierover kunt u contact opnemen met de beheerder.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder deze foto-, video- en filmopnamen en -reportages openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1

Stichting Heerlijkheid  Brederode zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de Ruïne van Brederode overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting. Voorts wordt het potentiële publiek geïnformeerd over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Reclameren is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet te vermijden klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door de Ruïne aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de Ruïne van Brederode;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de Ruïne;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de Ruïne van Brederode.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen de Stichting Heerlijkheid van Brederode en de bezoeker dienen binnen twee weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de Ruïne van Brederode te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4

De beheerder van de Ruïne van Brederode onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het sturen van een e-mail naar info@ruinevanbrederode.nl of per post naar
Ruïne van Brederode
Velserenderlaan 2
2082 LA  Santpoort-Zuid
Met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mailadres, omschrijving van de klacht en datum wanneer de situatie heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid van de Ruïne van Brederode

Artikel 5.1

Voor schade ontstaan door aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is de Stichting Heerlijkheid Brederode nimmer aansprakelijk, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de medewerkers van de Ruïne van Brederode.

Artikel 5.2

Het verblijf van de bezoeker op de Ruïne van Brederode is voor eigen rekening en risico.
De Stichting Heerlijkheid Brederode is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting Heerlijkheid Brederode, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Stichting Heerlijkheid Brederode verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3

In geen enkel geval is de Stichting Heerlijkheid Brederode gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
 2. het door de verzekeraar van Stichting Heerlijkheid Brederode aan Stichting Heerlijkheid Brederode ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 3. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4

Parkeren op het naastgelegen parkeerterrein is voor eigen risico van de bezoeker.

Artikel 5.5

Stichting Heerlijkheid Brederode is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Stichting Heerlijkheid Brederode huurder is of dat anderszins ter beschikking van de Ruïne van Brederode staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Heerlijkheid Brederode en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6

Indien op de Ruïne van Brederode goederen in ontvangst worden genomen  of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de Stichting Heerlijkheid Brederode daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de Stichting Heerlijkheid Brederode  nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de Stichting Heerlijkheid Brederode opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Stichting Heerlijkheid Brederode.

Artikel 5.7

De totale aansprakelijkheid van Stichting Heerlijkheid Brederode wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Stichting Heerlijkheid Brederode in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9

Aansprakelijkheid van Stichting Heerlijkheid Brederode voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen etcetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Heerlijkheid Brederode, de beheerders of een van haar (vrijwillig) medewerkers.

Overmacht

Artikel 6.1

Als overmacht voor Stichting Heerlijkheid Brederode, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stichting Heerlijkheid Brederode niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Stichting Heerlijkheid Brederode zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Stichting Heerlijkheid Brederode gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen


Artikel 7.1

Door de bezoeker op het terrein van de Ruïne van Brederode gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kaartverkoop.

Artikel 7.2

De Ruïne van Brederode zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaren van waardevolle voorwerpen te achterhalen. Daarnaast wordt het gevonden voorwerp vermeld op de website gevondenofverloren.nl. De gevonden voorwerpen worden gedurende het betreffende seizoen bewaard en zijn daarna niet meer beschikbaar.

Artikel 7.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1

De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Stichting Heerlijkheid Brederode.

Toepasselijk recht


Artikel 9.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting Heerlijkheid Brederode is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting Heerlijkheid Brederode voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de gemeente Velsen.

d.d. 1 juni 2020

Printversie: Algemene Voorwaarden Ruïne van Brederode 1 juni 2020